Uluslararası Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli)

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Hakkında Genel Bilgi

Uygulama ve teknoloji alanlarında en güncel uluslararası ve yerel gelişmeleri takip eden Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, turizm endüstrisi ile iş birliği içinde hazırlanmış ve öğrencilerine sektörde önde gelen birer yönetici ve akademisyen olabilmelerine imkan tanıyan donanımları vermeyi hedefleyen bir programdır.

Programın amacı, öğrencilerin turizm ve otel işletmeciliği alanlarında: yönetsel becerilerle en üst düzeyde donatılmış, araştırma teknik ve prensiplerine hakim analitik düşünebilen, vizyon sahibi kişiler olarak iş ve akademik hayatlarını geliştirmelerinin sağlanmasıdır. Programda; pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans gibi temel derslerin yanı sıra, turizm planlaması, araştırma teknikleri, hizmet yönetimi konularında dersler de yer almaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler danışmanlarıyla beraber ilgi duydukları konularda tez çalışması yaparak programı tamamlamaktadırlar.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME ANABİLİM DALI

ULUSLARARASI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I.Yarıyıl

UATI 501 Araştırma Yöntem ve Teknikleri   CR:(3,0)3 AKTS:8

Bu ders, akademik ortamlarda sunulacak olan herhangi bir bilgi veya bulgu ile ilgili yapılacak olan araştırmaların ortamına ve sunum şekline göre uygun bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan yöntem ve teknikleri detaylı olarak ele alacaktır. Aynı zamanda da araştırma konusu ile ilgili veri toplarken dikkat edilmesi gereken etik hususlar da derste ayrıntılı bir biçimde öğrencilere sunulacaktır.

Ders Kitabı:

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Detaylı ve Açıklamalı Anlatım, Böke, K., Başıbüyük, O., 2009, Alfa Yayınları

UATI 503 Uluslararası Turizm İşletmeciliğinde Yönetim ve Organizasyon

CR:(3,0)3       AKTS:8

Küresel düzeyde turizm alanında Yönetim ve organizasyonla ilgili temel bilgiler, yönetim fonksiyonları, turizm işletmelerinin sınıflandırılması, bu işletmelerin örgüt yapıları, konaklama, seyahat, ulaştırma, yiyecek-içecek ve diğer ağırlama işletmelerinde yönetsel fonksiyonlar, stratejiler, politikalar, karar verme, işgücü planlaması ve işgücü veriminin arttırılması, turizm işletmeleri açısından başlıca işletme stratejileri, zincir turistik işletmelerin yönetim sistemleri, değişim teorisi ve uygulaması ve güncel yaklaşımlar.

Ders Kitabı: Kandır s.Y, .Beyazıt Önal B, -E.Karadeniz, Turizm Yatırım Projelerinin Yönetimi Değerlendirilmesi ve Finansmanı, Detay Yayıncılık, 2007; Met Ö, Turizm ve Ağırlama İşletmelerinde Finansal Analiz ve bir uygulama, Detay Yayıncılık, 2013 2. Ders Kitabı: Unwto, Tursab, Turizm ve Kültür Bakanlığı  istatistikleri, konularla ilgili makaleler. Derste hoca tarafından önerilecek notlar ve verilen çalışmalar.

 

UATI 505 Uluslararası Turizm İşletmeciliğinde Pazarlama Stratejileri

CR:(3,0)3       AKTS:8

 

Bu ders yöneticilerin organizasyonlarını pazarda daha rekabetçi yapacak stratejiler belirlemelerine, seçmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Bu dersin amacı, karar vericilere stratejik (pazarlama yönetimi) karar verme kalitesini artırabilecek kavram, yöntem ve prosedürler sunmaktır. İleri düzey pazarlama stratejileri bu ders kapsamında aktarılacaktır. Bu ders ile birlikte, söz konusu unsurların öğrencilerin Turizm ve Otelcilik sektöründe iş için gerçek bir pazarlama kampanyası geliştirmeleri için simulasyon aracılığı ile öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir. Dersin amacına bağlı olarak (a) Pazar analizi, rekabet ve ürün, (b) finansal bütçe planlaması, ve (c) kısa vadeli ve geniş kapsamlı stratejiler geliştirerek etkili reklam, satış ve halkla ilişkiler yönetimi ile kar elde edebilmek için atılması gereken adımlar irdelenecektir.

Ders Kitabı: Hocanın derste paylaştığı çalışma ve makaleler, gündem takip edilerek tartışılacaktır.

UATI 507 Küresel Turizm Ekonomisi CR:(3,0)3  AKTS:6

Turizmin geliştirilmesinde ekonominin rolü, turizmin küresel ekonomi açısından önemi, turizm piyasasının gelişimini etkileyen faktörler, küreselleşmenin turizm sektörü üzerinde ektileri, turizm arzı ve talebi, turizmin küresel anlamda gelir, istihdam, GSMH ve dış ticaret açığını kapatma acısından önemi ve etkileri

Ders Kitabı: ÇEKEN H, Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, 2016, Ankara,

Yardımcı Ders Kitapları: Unwto raporları, konu ile ilgili makaleler

  1. Yarıyıl

UATI 502 Uluslararası Turizm Hareketleri CR:(3,0)3     AKTS:6

Uluslararası Turizm Talebi ve Talebi Etkileyen Faktörler, Ekonomik Siyasi ve Politik Faktörler, Sosyal, Sosyo-Demografik ve Psikolojik Faktörler, Uluslararası Turizm Hareketlerinin Genel Görünümü, Dünya Turizminde Yeni Trendler, Bölgesel Düzeyde Uluslararası Turizm, Avrupa, Amerika, Doğu Asya-Pasifik Turizmi, Bölgeler İçinde Yer Alan Ülkelerin Analizi, Ortadoğu, Afrika, Güney Asya Turizmi, Bölgeler İçinde Yer Alan Ülkelerin Analizi, Akdeniz Havzasında Uluslararası Turizm, Türkiye’nin uluslararası Turizmdeki  Yerinin Analizi

Ders Kitabı: Pırnar İ, Uluslararası Turizm İşletmeciliği, Nobel Yayıncılık,2011

Yardımcı Ders Kitapları:Bozok D, Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Analizi ve Gelişme Stratejileri, Dünya Turizm Örgütü Yayın ve Raporları. 1996

 

UATI 504 Uluslararası Kalkınma Sorunları ve Çözüm Politikaları
 
CR:(3,0)3       AKTS:8

Bu ders öğrencileri sürdürülebilir turizm kalınma politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgilendirir. Turizmin, çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya yararlı, sürdürülebilir ve zararlı olmayan bir şekilde gelişmesi için etkili planlama gereklidir. Bu ders bugün turizm planlamasına duyulan gereksinimi, süreci ve turizm planlaması ile ilgili konuları ele alacaktır. Ders ayrıca turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koymayı ve bu konuda karar vericilere yeni öneriler geliştirmeyi hedefler. Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik ve kalkınma kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ve turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini bu ders kapsamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

UATI 506 Uluslararası Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi

CR:(3,0)3       AKTS:6

 

Bu dersin amacı, uluslararası otel ve turizm sektöründe finansal bilgilerin yönetimsel kararlarda kullanılması üzerinde yoğunlaşmaktır. Bu ders ayrıca, öğrencilerin şirket muhasebe/raporlama süreci anlayışı çerçevesinde muhasebe tekniklerinin planlama ve kontrol sürecinde kullanım becerilerini geliştirmeyi sağlar. Bu dersin sonunda öğrenciler, stratejik performans ölçüm tekniklerini kullanarak iş performansını ölçmek, kar planlaması hazırlamak, iş bütçeleri anlamak ve hazırlamak ve çağdaş fiyatlandırma sorunlarında karar verme gibi konuları öğrenmiş olacaktır.

 

 

UATI 580 Seminer CR:(0,0)0          AKTS:10

Seminer projesi hazırlanacak ve öğrenci tarafından sunulacaktır

 

 

DERS PROGRAMI