Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezli-Türkçe)

1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

1.1. Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Adı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ Bölümü tezli bir yüksek lisans programıdır.

1.2. Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Öğrenim Dili

Öğrenim dili Türkçe’dir.

1.3. Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Açılma Gerekçesi ve Vizyonu

 Bilim ve teknolojideki değişmeler çeşitli açılardan yaşamı kolaylaştırırken pek çok sorunu da birlikte getirmekte; modern yaşamın insan üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır. İnsanlar bir yanda kendilerini doğru tanıma, yeteneklerini geliştirme, sağlıklı iletişim kurabilme; öte yanda çevrede olup bitenleri algılama, anlama ve gerçekçi kararlar alabilmede eskiye oranla daha çok sorunla karşılaşmakta, dolayısıyla daha çok destek ve yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. 

Her gün daha da karmaşıklaşan aile, akran ve iş ilişkileri; bilgi kirliliği, gelecek kaygısı ve yalnızlık nedeniyle çeşitli psikolojik sorunlar yaşayan çocuk ve gençlere yardım edecek iyi yetişmiş rehberlere ihtiyacı artırmaktadır. İletişim araçları ne kadar çeşitlenip çoğalırsa çoğalsın, bilgiye ulaşmak ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın, okullardaki danışmanların yeri ve önemi hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir.

Yukarıdaki bağlamda her zaman bilimi kendine rehber edinen, yeniliklere açık, çağın gereklerini yerine getiren, insan sevgisiyle dolu ve rehberleri yetiştirmek fakültemizin temel amacı olacaktır.

 • Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Bölümü; görmesini bilen, empati kurabilen ve insanların sıkıntılarını aşmaları için onlara nasıl yardım edilebileceğini bilen rehberler yetiştirecektir.
 • Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Bölümü’nün misyonu çağın koşullarına uygun, aydın, sosyal sorumluluk sahibi ve kuramsal bilgisini günlük problem çözmeye taşıyacak öğretmenler ve uzman psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz; öğretmede ve öğrenmede İstekli, kişilere birey olarak değer veren ve başarılı olmaları için çaba gösteren katı ve yargılayıcı olmayan, yüksek başarıyı hedefleyen,  kişileri yüreklendiren ve destekleyen uzman rehberlik ve psikolojik danışman hizmet yarışına katılmaktır. 

1.4. Program İçin Öngörülen Öğrenci Sayıları

Program 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başlatılması planlanmaktadır. Önümüzdeki beş yıl için alınması düşünülen öğrenci sayıları yıllar bazında şöyledir:

ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ SAYISI

2021-2022

50

2022-2023

100

2023-2024

100

2024-2025

150

2025-2026

200

 

1.5          Mezunların Alacağı Unvan

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olanlar “Uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışman” unvanı alırlar.

1.6          Mezunların İstihdam Alanı ve Piyasanın Talebi

Türkiye, KKTC ve dış dünyada Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitiminin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle bu alandan mezun olan öğrencilerimizin iş bulma sorunu yaşamayacağı düşünülmektedir

1.7. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunları

 • Resmî ve özel okullarda,
 • Rehberlik ve araştırma merkezlerinde,
 • Üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde,
 • Askeri birliklerde
 • Hastanelerde çalışabilir.
 • Ayrıca  yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler.

1.8. Mezuniyet İçin Gerekli Koşullar

Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları, yayın şartını sağlamaları, tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet İçin Staj veya Benzeri Çalışma Gerekliliği

Bu lisans programında zorunlu staj gerekli görülmemiştir.

1.9. Alınması Gereken Dersler

Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin adları ve kredileri EK-1a ile dönem bazında sunulmuştur.

1.10. Derslerin İçerikleri ve İzlenecek Kaynaklar

Programda yer alan derslerin içerikleri EK-1b ile sunulmuştur.

1.11. Programın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’deki Uygulamaları

KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının bir Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı mevcuttur. Bu üniversitelerde izlenen öğretim programı Türkiye’deki eğitim fakültelerinin aynı isimli bölümlerindeki programlarla büyük oranda örtüşmektedir. 

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Bölümü’nün müfredatı da KKTC ve Türkiye’deki PDR program içerikleriyle önemli derecede benzerlik göstermektedir.   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı öğretim programları üç başlık altında toplanabilecek derslerden oluşmaktadır: Alan bilgisi, genel kültür ve mesleki formasyon. Dersler yüz-yüze okutulacaktır.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim programı hazırlanırken; Türkiye’den 5, KKTC’den bir üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik programları incelendi. Türkiye’den Anadolu, Uludağ, Gazi, Mersin ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin web sitelerindeki PDR programlarına ulaşıldı. 

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile TC’deki Eğitim fakültelerinin ve KKTC DAÜ’nün PDR programları önemli ölçüde örtüşmektedir.Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacaksa, işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceği

1.12. Bu fakülte/bölüm/programın KKTC, TC ve dünyadaki uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi veriniz. Önerilen Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın diğerleri ile olan benzerliklerini ve farklılıkları;

Sosyal Bilimler Enstitüsünün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı, mevcut Eğitim Fakültesinde bulunan programlarla -eğitim ortak paydası nedeniyle- doğal bir iş birliği içerisinde olacaktır. Ayrıntıdaki farklılıklar bir yana bırakıldığında bu bölümlerden mezun olanlar daha çok eğitim kurumlarında çalışacak, öğretmen olacaklardır.

Bu durum, fakülte içerisinde düzenlenecek konferans, söyleşi, panel türü pek çok etkinlikte bölümlerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin işbirliği yapmalarını kolaylaştıracaktır.

1.13. Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla iş birliği içerisinde olacaksa, iş birliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı hem Eğitim Fakültesi’nin diğer bölümleri hem de üniversitenin diğer enstitü ve fakülte ve bölümleri ile iş birliği ve ilişki içerisinde olacaktır. Bu iş birliği, öğretim elemanlarının çeşitli projelerde iş birliği yapmaları şeklinde olabilecektir. Yine ulusal ve/veya uluslararası toplantıların düzenlenmesinde işbirliğine gidilebilecektir.  Benzer şekilde farklı bölümlerin öğrencileri;  kendi aralarında ya da öğretmenleriyle birlikte kültürel etkinlikler düzenleyebileceklerdir.

2. AKADEMİK ALTYAPI

2.1. Öğretim Elemanları

Bölümde görev alacak öğretim üyeleri EK-2a ve EK-2b’de  sunulmuştur.

2.2. Öğretim Elemanları ve Özgeçmişleri

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı’ndaki öğretim üyelerine ait bilgiler EK-3’ te  sunulmuştur.

2.3. Araştırma Görevlisi ve yardımcı personel ihtiyacı

2021-2022 Öğretim yılından itibaren programın yürütülebilmesi için 2 adet araştırma görevlisi ve uzmana ihtiyaç olacaktır. -

3. FİZİKİ ALTYAPI

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı’nın yürütülebilmesi için
 • 10 Adet sınıf (20 kişilik / 30 m2)
 • 1 Adet bilgisayar laboratuvarı (80kişilik / 250 m2)
 • 1 Adet fen ve teknoloji laboratuvarı (50 kişilik / 90m2)
 • 2 Adet çok amaçlı salon (30 kişilik / 120m2)
 • 1 Adet fotokopi ve bilgisayar çıktı odası (20 kişilik / 45m2)
 • Tüm sınıflar akıllı tahta sistemleri ile donatılmıştır. Sistem, son teknoloji olup özellikleri şöyledir:
 • 10 adet sınıf (20 kişilik / 30 m2),
 • Çok amaçlı salon (20 kişilik / 30 m2),
 • Tüm sınıflarda projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
 • Tüm sınıflarda Ses ve Görüntü sistemi bulunmaktadır.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı’nın yürütülebilmesi için bilgisayar laboratuvarları, fen ve teknoloji laboratuvarı, çok amaçlı salon ve konferans salonu bulunmaktadır.
 • Çok amaçlı salon: Programdaki derslerin drama ve benzer etkinlikler için bilhassa uygulamalı etkinliklerde kullanılabilecek dönüştürülebilir alan. Sınıflarda olduğu gibi, son model ses ve görüntü cihazları bulunacaktır. Kullanılacak dijital cihazların sürümü, bakımı ve onarımı düzenli bir şekilde ilgili kişilerce yapılacaktır.
 • Konferans salonları: Konferans veya seminer gibi etkinliklere kalabalık öğrenci kitlesinin rahatlıkla katılabileceği salonlardır. Kullanılacak dijital cihazların sürümü, bakımı ve onarımı düzenli bir şekilde ilgili kişilerce yapılacaktır.
 • Bilgisayar Laboratuvarları: Öğrencilerin bilimsel araştırma, proje, toplantı ve grup çalışmalarını sürdürebilecekleri laboratuvarlardır. Laboratuvarda bulunan dijital aygıtlar son sürüme sahip olup, bakım ve onarımı düzenli bir şekilde ilgili kişilerce yapılacaktır.
 • Stüdyolar: Öğrencilerin kayıtlarını ve deneylerini gerçekleştirebilecekleri alan.
  • Programın yürütülmesi için;

 Bilgisayarları internete bağlı iki adet bilgisayar laboratuvarına, stüdyolara, çok amaçlı salona ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunlar eğitim fakültesinde mevcuttur. Ayrıca, ihtiyaç halinde kullanılabilecek dönüştürülebilir mekanlar mevcuttur.

 • Program için kullanılacak alanların m2 olarak ölçüleri ve kapasiteleri aşağıdaki gibidir;
 • 10 Adet sınıf (20 kişilik / 30 m2)
 • 1 Adet bilgisayar laboratuvarı(30 kişilik / 90 m2)
 • 1 Adet çok amaçlı salon(30 kişilik / 60m2)
 • 1 Adet fotokopi ve bilgisayar çıktı odası (20 kişilik / 45m2)
 • Kafeterya (20 kişilik / 30 m2).

Program için kullanılacak laboratuvarlar, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde tasarlanıp, grup çalışmaları yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

 • Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan;

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı’nde eğitim alacak öğrenciler için yukarıda açıklanan mevcut fiziki alan dışında başka herhangi bir fiziki alana ihtiyaç duyulmamaktadır.

 • Eğitim- öğretim için kullanılabilecek bilgisayar ekipmanlar;

Bilimsel çalışmalar, projeler, grup çalışmaları, iletişim, erişim, çıktı ve benzeri durumlar için kullanılacaktır.

 • Son model işlemcili 70 bilgisayar,
 • 10 adet LCD projektör,
 • 2 adet son model fotokopi makinesi,
 • 7 adet son model kamera ve fotoğraf makinesi,
 • 8 adet son model yazıcı bulunmaktadır.
  • Laboratuvarlarda bulunan ekipmanların listesi Ek-4’te verilmiştir.
 • Programın yürütülebilmesinde gerekli sarf malzemele mali kaynağı

Programın yürütülebilmesi için gerekli yıllık sarf malzemeleri için yıllık mali kaynak üniversite tarafından karşılanacaktır.

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı kütüphanesinde bulunan kitap sayısı ikiyüz ellidir. Bu sayı yayınevleri ile yapılan anlaşmalarla daha da artmıştır. Bunlar yanında üniversite için ücretsiz ve/veya satın alınan veri-tabanları bulunmaktadır. 
 • Öğrenciler için sosyal aktivite alanları;

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin  kampüste kullanabilecekleri stüdyolar ve çok amaçlı salonlar bulunmaktadır. Öğrencilerin yine kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için protokoller imzalanmıştır. (Meral Birinci Eğitim Vakfı, Ironhand Spor Salonu, Birinci Medya Kurumu)

 

Kıbrıs Girne Tüp Bebek