Yeni Medya ve İletişim Bölümü Doktora (Phd) Programı

1           PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

1.1          Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Adı

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘Yeni Medya ve İletişim’ Bölümü doktora programıdır.

1.2          Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Öğrenim Dili

Programın öğrenim dili Türkçe’dir.

1.3          Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Açılma Gerekçesi ve Vizyonu

Yeni Medya ve İletişim Doktora Bölümü günümüz dünyasında her an iç içe olunan iletişim, haber ve her türlü içeriğin nasıl yönlendirileceği ve yönetileceği ile ilgilidir. Her geçen gün yaşamımızda değişiklikler meydana gelmektedir. İletişim teknolojileri ve sistemlerindeki gelişmeler sayesinde her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelen bilgi, yeni iletişim ortamları yaratmakta ve bu ortamlar küresel olarak farklı biçimlerde ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel dönüşümler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu değişiklikler doğrultusunda da ortaya yeni meslekler çıkmaktadır. Bu mesleklerin yeni normalde nasıl aktifleşeceği ve iletişimi nasıl şekillendireceği küresel dünyada ve yükselen rekabette büyük önem taşımaktadır.

Bugün sosyal medyanın hızla büyümesi nedeni ile firmalar artık bünyelerinde farklı ve yeni meslek dalları açıyorlar ve çağa ayak uydurmaya çalışıyorlar. Yeni Medya bölümü, yeni medya araçlarının teknik ve estetik diline hakim, görsel-işitsel ve etkileşimli medya alanlarını bilinçli kullanabilen, etik sorumluluklarının farkında olan yaratıcı medya uzmanları yetiştirecektir.

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Yeni Medya Yönetimi Bölümünün açılmasındaki temel amaçlar;

 • Medya alanında yenilikleri takip edecek nitelikli insan gücü yetiştirip, ülkeye katkı sağlamak, girilen alanlarda yeni medyada iletişimi geliştirip hızlandırmak,
 • 21. Yüzyılın İletişim ve Yeni Medya uygulayıcılarını uzmanlık alanlarına göre yetiştirmek, yetişen kişileri daha yaratıcı ve aktif hale getirmek,
 • Öğrencilere, yeni medya ve iletişim alanında ihtiyaç duydukları bilgi ve yeterlikleri kazandırmak,
 • Öğrencilere, yeni medya ve iletişim alanlarında yeni çalışmalar yapmalarını sağlayarak, bilgi üretmelerine, edinmiş oldukları bilgi, beceri ve tutumu aktif olarak yaşama yansıtmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencilere yeni medya ve iletişim alanında üst düzey bilgi, beceri ve tutum kazandırıp, yeni yönelimlerden haberdar olup, faydalanmalarını sağlamak, yaratıcı girişimlerini artırmak,
 • Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı’nın öğrencileri, hem küresel ve ulusal medya sektörlerine ilişkin kuramsal ve pratik bilgi ve deneyimle donatılacaklar, hem de iletişim teknolojilerindeki son gelişmeleri güncel olarak takip ederek mesleklerine uyarlama becerisi kazanacaklardır. Bunun da ötesine geçerek yeni medyada iletişimi bir üst boyuta taşıyabileceklerdir.

1.4. Program İçin Öngörülen Öğrenci Sayıları

Program 2022-2023 eğitim-öğretim yılında başlatılması planlanmaktadır. Önümüzdeki beş yıl için alınması düşünülen öğrenci sayıları yıllar bazında şöyledir:

ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ SAYISI

2022-2023

50

2023-2024

50

2024-2025

100

2025-2026

100

2026-2027

150

 

1.5.Mezunların Alacağı Unvan

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yeni Medya ve İletişim dalında Doktora diploması verilecektir. Mezunlar, Yeni Medya ve İletişim Uzmanı unvanı alacaklardır.

1.6         Mezunların İstihdam Alanı ve Piyasanın Talebi

Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı mezunları aşağıdaki alanlarda istihdam edilmektedirler.

 • On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Doktora Programı mezunları, sektörde özgün tasarımcı özellikleri ve sürdürülebilir gelişme konusundaki bilgi ve becerileri ile ön plana çıkacaklardır.
 • Haber ajanslarında,
 • Ulusal ve Yerel gazetelerde,
 • Kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında,
 • İşletmelerin sosyal medya yönetimi biriminde,
 • Basın yayın ile ilgili her alanda,
 • Başarılı öğrenciler akademik platformda,
 • Geleneksel ve Yeni Medyanın her alanında
 • Bu alanlarda, yetişmiş mezunlara günümüz dünyasında yeni normalde her zaman ihtiyaç bulunmaktadır.

1.7          Mezuniyet İçin Gerekli Koşullar

Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS alınması zorunludur ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Öğrenciler bölümdeki dersleri geçme ve gerekli görülen krediye sahip olma koşulu ile ‘Yeni Medya ve İletişim’  Doktora Bölümü’nden mezun olabileceklerdir. 

1.8          Mezuniyet İçin Staj veya Benzeri Çalışma Gerekliliği

Programı tamamlayabilmek için staj ya da benzeri bir çalışmaya gerek yoktur. Programın 3. Döneminde tez çalışmalarına hazırlık olacak ve yol gösterecek bir seminer dersleri olacaktır. 4. Dönemde Qualification Exam alacaklar, 5., 6., 7. ve 8. Dönemde uzmanlık alanlarına odaklı bir tez çalışmaları olacaktır.

1.9          Alınması Gereken Dersler

Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin adları ve kredileri EK-1a ile dönem bazında sunulmuştur.