Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

adaletSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi birbiriyle ilişkili sosyal bilim alanlarıdır. Bu bölümümüz de siyasi ve idari meselelerin akademik olarak açıklanması üzerine ihtisaslaşmıştır. Eğitim-öğrenim dili Türkçe ile başlamıştır. Ülkesel ve küresel bazda siyasal sistemler içinde kaynakların ve değerlerin yönelim ve gelişim süreçleri ana inceleme temalarından biridir. Sistem içinde iktidar, otorite, meşruiyet, sınıf, cinsiyet, etnisite, azınlıklar, din, sosyal yapı, siyasal katılım konuları öncelikle ve detaylı ele alınmaktadır. Kültür, uygarlık, devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları, uluslararası örgütler ve benzeri siyasal kurumlar da inceleme alanına girmektedir. Nihai olarak adalet, ideolojiler, hürriyet, hukuk devleti, özgürlük, demokrasi, etik ve eşitlik üzerine felsefi değerlendirmeler yapılmaktadır.

Kamu Yönetimi alanı ise idari sistemin belli başlı aşamalarını inceler. Örgütlenme, yünetim, denetim, eşgüdüm, kalite, karar alma, politika oluşturma süreçlerine odaklanır. Devletlerin icrai ve idari gücünün etkin ve meşru kullanımının Kamu Yönetimi alanının nihai hedeflerinden olduğu düşünülür. Disiplin, planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme, insan kaynakları yönetimi ve bütçe de araştırma kapsamına girer.

Bu birleşik disipliner alan ulusal ve uluslararası seviyelerde vuku bulan siyasi, idari, sosyal ve iktisadi meselerleri ve süreçleri anlamamıza yardımcı olur ve katkı sağlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezuniyeti kamusal alanı içeren idari ve siyasi mesleklerde, özel sektörde yöneticilik pozisyonlarında görev alabilirler. İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamu ya da özel sektör kurumlarında yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca lisansüstü dereceleri ile akademik alanda da ilerleyebilirler.