ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB BÖLÜMÜ (TR/ENG)

uluslararasi iliskilerUluslararası İlişkiler ve AB Programının ana hedefi öğrencilere analitik ve eleştirel düşünce yetisi, etik değerler ve liderlik vasıfları kazandırarak, ulusal ve evrensel boyutta siyasi süreklilik ve değişimleri anlamaları ve tartışabilmelerini sağlamaktır. Program ayrıca; yerel, bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen sorunları ve olayları çözümleyebilen ve bu gelişmeleri kuramsal bir çerçevede yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda, küreselleşen dünyada devletlerarası ilişkilerin ve iş birliği alanlarının geçirdiği evreler güncel tartışmalar ile zenginleştirerek, uluslararası ilişkilerin değişen dinamikleri çok boyutlu bir anlayış ile irdelenmektedir. Devletler arasındaki ilişki biçimlerini ve devletlerarası uyuşmazlıkların kökenlerini saptayabilmek ve bu uyuşmazlıkları yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde analitik bir yaklaşım ile tartışabilmek amacı ile ders programımız düzenli olarak güncellenmekte ve yaşmadan örneklerle öğrencilere verilmektedir.

Eğitim programımız KKTC, TC ve tüm dünyada siyasal yaşam, dış politika, Avrupa Birliği, Uluslararası örgütler, kamuoyu çalışmaları, seçmen davranışları, demokratikleşme, insan hakları, adalet gibi konularda etraflı araştırmalar ile yürütülmektedir.

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (UİAB) bölümü, disiplinler arası bir yaklaşımla uluslararası sistemdeki aktörleri, çatışmaları ve işbirliklerini öğrenmek isteyen öğrencilere geniş bir ders müfredatı sunmaktadır. Müfredattaki dersler Tarih, Ekonomi, Hukuk, Felsefe ve Siyaset Bilimi gibi çeşitli akademik disiplinlerden yardım alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Birliği (AB)’ne ise özel bir yer ayrılmıştır. AB’nin tarihi, kurumlarının evrimi ve karşılaştığı sorunlar hakkında dersler sunulmaktadır. Doğal olarak Birleşmiş Milletler, NATO gibi diğer uluslararası örgütler de işlenmektedir.

Bölümümüzün temel amacı öğrencilerimize mezuniyet sonrasında akademide, düşünce kuruluşlarında, uluslararası örgütlerde, görsel ve yazılı basında, kamu hizmetinde ve özel sektörde iş bulabilmelerini sağlayacak nitelikli bir donanım sağlamaktır.

Uluslararası, bölgesel ve AB politikalarının yoğun olarak şekillendiği bir coğrafyada küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde analitik düşünme yetileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi ve bulunduğu bu önemli coğrafyanın kalkınmasına hizmet edecek araştırma faaliyetleri geliştirmeyi amaçlayarak kurulan Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü iki dilde olmak üzere hem İngilizce hem de Türkçe eğitim vermektedir.
Eğitim programını tamamlayan öğrencilerimizin vizyon sahibi, küreselleşen uluslararası sistemde meydana gelen olayları farklı bakış açılarını sentezleyerek yorumlayabilecek bireyler olmasını hedeflemekteyiz. Bu çerçevede bölümde temel dersler ve teorik yaklaşımların haricinde bölge spesifik dersler de sunulmaktadır.

Mezuniyet sonrası öğrencilerimizin rekabetin çok olduğu uluslararası kurumlarda, kamu ve özel sektörde iş bulma imkanlarını artırmak amacıyla onların ihtiyaçları da göz önüne alınarak ders programlarımız güncellenmekte ve zorunlu-seçmeli dersler dengesi ile ilgi alanlarına göre öğrencilerimizi yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde, siyasi partilerde, yerel, ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarında, medya alanında, stratejik araştırma merkezleri başta olmak üzere farklı alanlarda ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten düşünce kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde iş imkanlarına sahiptirler.

 • International Relations and the EU Bölümü 4 yıllık bir bölüm olup, öğretim dili hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere iki dilde yürütülmektedir.

 • Tüm lise mezunlarının tercih edebileceği bir bölümdür.

 • International Relations and the EU Bölümü’nün hedefi; farklı teorik temellerde, disiplinler arası anlayışla çeşitli konularda dersler almaktadır. Öğrencilerin, sadece realist perspektiften değil, aynı zamanda liberal, inşacı, post-yapısalcı ve Dış Politika Analizi perspektiflerinden de gelişmeleri incelemelerini sağlamaktır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB BÖLÜMÜ İŞ OLANAKLARI

 • Uluslararası ve bölgesel Örgütler (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası başta olmak üzere)

 • Kamu Kuruluşları

 • Çok uluslu Şirketler

 • Görsel ve Yazılı Basın Kuruluşları

 • Sivil Toplum Kuruluşları

 • Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

NEDEN ON BEŞ KASIM KIBRIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB BÖLÜMÜ?

 • Alanın profesyonel işletmelerinden diledikleri zaman faydalanabilecek olması; öğrencilerin boş zamanlarını -hem de mesleki gelişmelerini sağlayacak, yeni ilgi alanları bulacak şekilde- değerlendirmeleri bakımından zengin olanakların sunulması,

 • Sahip olunan şirtketler olmasından dolayı uygulamalı iş yeri sürecinde kurulan bağ ile mezuniyet sonrasında iş fırsatlarının çeşitlenmesi,

 • Fiziksel ve teknolojik altyapısı ile birçok araştırma geliştime çalışma imkanlarının oluşması,

 • Gelişmiş sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler ile çeşitli öğrenci kulüplerinin yanı sıra doğa ile iç içe bir eğitim sunması.

 • Öğrenenler diledikleri zaman uygulamanın içerisinde oldukları için mesleğe eleştirel gözle bakabilme yetisi kazanacak, öğretim elemanlarıyla birlikte yapılan işlerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapabilmesi.